AZERBAIJANI - BORN AGAIN

PROBLEM NDR?

Hyatda üzlcyiniz n vacib mövzü bdiyyat harda keçirmyiniz haqqndadr. Çoxlu insanlar xilas olmaq üçün tlb olunanlar haqqnda yaln mlumat alrlar. ksriyyt inanr ki, ancaq öz syin nticsind Allah trfindn qbul oluna bilrsn. Bzilri fikirlir ki, gr hyatn sonunda snin yax mllrin pis mllrindn üstündürs onda sn Cnnt giril mükafatlanacaqsan. Xöbxtlikdn, Allahn Sözünd (ncil) bzi hqiqtlr var ki, bizim suallarmza cavab verck v bdi hyat ld etmyi bizim üçün mümkün edck. 


NCLD N DEYLR?

Allah bizi sevir v bizim tlf olmamz istmir. 

Yhya 3:16,17 — Çünki Allah dünyan el sevdi ki, vahid Olunu verdi; buna ona gör etdi ki, Ona iman edn hr ks hlak olmasn, amma bdi hyata malik olsun. Allah dünyan mühakim etmk üçün deyil, Olunun vasitsil xilas etmk üçün Onu dünyaya göndrdi. 

1 Timotey 2:4 — O, bütün insanlarn xilas olub hqiqti drk etmsini istyir. 

Bütün insanlar günah edib. Günah bizi Allahdan ayrr. 

Yeaya 59:2 — Lakin r mllriniz Allahnzla sizing aranzda ayrlq sald. Günahlarnza gör, Onun üzü sizdn döndü, O, ssinizi eitmir. 

Romallara 3:23 — Çünki ham günah edib, Allahn izztindn mhrum olub. 

Yaqub 2:10 — Çünki kim Qanunun hamsna riayt edrk birind büdryirs, o bütün Qanuna qar tqsirkar olur. 


Cnnt müft hdiyydir. Siz cnnti qazana v ya ona layiq ola bilmssiniz. 

Romallara 6:23 — Çünki günahn vzi ölümdür, Allahn nam is Rbbimiz Msih sada olan bdi hyatdr.

Efeslilr 2:8,9 — Çünki iman vasitsil, lütfl xilas oldunuz. Bu, sizing nailiyytiniz deyil, Allah hdiyysidir. mllrl deyil ki, heç kim öyün bilmsin. 

Allah istyirdi ki, biz onunla münasibtimizi brpa edk. Bu sbdn, sa Msih bizim günahlarmzn crimsini çarmxa çkilmkl öddi. 

Romallara 5:8,9 — Lakin Allah biz olan mhbbtini bununla sübut edir ki, biz hl günahkar ola- ola Msih bizim urumuzda öldü. Belc Onun qan il indi saleh sayldmza gör Onun vasitsil d Allahn qzbindn mütlq xilas olacaq. 

1 Korinflilr 15:3 — Özümün d qbul etdiyim bu n hmiyytli tlimi siz çatdrdm: Müqdds Yazlara uyun olaraq, Msih günahlarmz üçün öldü. 


Biz iman vasitsil Allahdan balanma ld edirik, Msih etibar etmkl. 

Yhya 1:12 — Lakin Onu qbul ednlrin hamsna, adna iman ednlr Allahn övladlar olmaq ixtiyarn verdi.

Romallara 10:9,10 — gr sn sann Rbb olduunu dilinl iqrar edib Allahn Onu ölülr arasndan diriltdiyin ürkdn inansan, xilas olacaqsan. Çünki insan ürkdn iman etmkl saleh saylr v dili il iqrar etmkl xilas olur. 

SN BU HDYYN ND LD ED BLRSN!

Sn saya iman ed bilr v Allahn sn vdd etdiyi bdi hyat hdiyysini qbul ed bilrsn. Mn sizi ruhlandrram ki, Allahn sözü il razlab v ona iman etmk üçün aadak duan edsiniz: 


Tanr,

Mn sn yanaram v etiraf edirm ki, günah iltmim. Snin lütfün v mrhmtin ehtiyacm var. Mn sn üzümü döndrib tövb edirm. 

Mn inanram ki, Snin Olun yer üzün gldi v mnim günahlarm üçün çarmxa çkildi. Mn inanram ki, O, öldü v sonra dirildi ki, nticd mn balanm v bdi hyat hdiyysini ld edim. san öz Xilaskarm kimi qbul edirm v iqrar edirm ki, O, mnim Hökmdarmdr. 

Çox saol ki, mnim günahlarm götürüb, övladn etdin v sn tzdn yaxnlamaa icaz verdin. 

sann Ad il dua etdim, Amin! 

Baa düün ki, bdi hyat hdiyysini ld etmkl, siz gözl ilk addm atmsnz. Allah istmir ki, biz bu hdiyyni almaqnan kifayytlnk. O, istiyir ki, biz onu tanyaq, ardnca gedk v ona hyatmz boyu xidmt edk. 

ncili götürün v oxumaqa balyn! Mslht görrdim ki, Yhyann müjdsi il balyasnz. ncilin bu kitab siz sann kimliyi haqqnda böyük giri verck. Hmçinin mslht görürm ki, müasir dilimiz trcüm olunmu ncildn istifad edsiniz (tz variant). 


razinizd yax kils tapn. sann Rhbrliyin, ncilin slahiyytin, Müqdds ruhun gücün inanan bir kilsnin üzvü olmaq vacibdir. Yax kilsy clb olunmaqla ruhani yürüümüz v inkiafmza böyük kömk olar. 

Müqdds Ruhun hdiyysini qbul edin! Allahn snin üçün olan plan snin Müqdds Ruhun gücü il hrkt etmyindir. gr san öz Xilaskarn kimi qbul etmisns onda Müqdds Ruh artq snd yaayr. Amma lav tcrüb var ki, O, sni gücl doldurur. ncild, Hvarilrin lri kitabnda Müqdds Ruhun göz çarpan faliyytini görrsiniz. 

Suda vftiz olun. Bu sizin xaric olan göstriinizdir ki, ölum, basdrlma v sann dirilmsi il tannrsz. Hvarilrin lri kitabnda imanllarn sann tlimin tabe olub suda vftiz olunmalar haqqnda çoxlu hallar var. 

GR ÜBH EDRSNZS…

gr n vaxtsa Allahn övlad olduunuzu übh etsz bilin ki, ncild çoxlu böyük vdlr var ki, siz minlik gtirck. n sas üç rahatlq vern aylr:

Yhya 5:24 — Dorusunu, dorusunu siz deyirm: Mnnim sözüm qulaq asb Mni Göndrn inanan xs bdi hyata malikdir v ona hökm çxarlmayacaq, ksin, ölümdn hyata keçib. 

Yhya 6:37 — Atann Mn verdiyi xslrin hams yanma glck v yanna glni heç vaxt knara atmaram. 

1 Yhya 5:13 — Bunlar siz - Allahn Olunun adna iman ednlr yazdm ki, bdi hyata olduunuzu bilsiniz. 

BZML LAQ SAXLIYIN!

gr bdi hyat hdiyysini san Xilaskarn v Hökmdarn kimi qbul etmkl ld etdins v yaxud hyatn yenidn ona hsr etdins onda bizml laq saxlyn. Sizdn etimk xo olar!